Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Kupujúci  potvrdením záväznej objednávky akceptuje „Všeobecné obchodné podmienky“ vyhlásené predávajúcim pre dodávku tovaru. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.

Predávajúci sa zaväzuje:

  • dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky
  • dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy

V zmysle § 13 ods. 1 zákona č.108/2000 Z.z. o podomovom a zásielkovom predaji je predávajúci povinný objednávku spotrebiteľa splniť do 30 dní od jej doručenia a podľa § 13 ods. 3 zákona č. 108/2000 Z.z.  ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať alebo službu poskytnúť, je povinný o tom bezodkladne informovať spotrebiteľa a do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení.

Kupujúci sa zaväzuje:

  • objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov
  • zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky

V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody.

2. Objednávanie tovaru

Objednávať si môžete jednoducho a pohodlne pomocou nákupného košíka alebo emailu na našej adrese: info@luxuspradlo.sk.

Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve – objednávke. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí  v objednávacom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy.

3. Storno objednávky

Objednávku možno stornovať do 24 hodín od jej odoslania emailom na adrese: info@luxuspradlo.sk. Obratom Vám pošleme potvrdenie o zrušení objednávky.

4. Dodacie podmienky

Náklady na dodanie tovaru:

Objednaný tovar Vám doručíme podľa Vášho výberu, uskutočneného pri vypľňani objednávky. Poštovné a balné na miesto dodania uvedené kupujúcim v objednávke hradí kupujúci. Cena balného a dopravy v rámci územia SR a ČR je uvedená nasledovná: A) Doručenie Slovenskou poštou 1.trieda - 2,99 EUR / 2.trieda - 2,50 EUR     B)  Doručenie Prešov a okolie - 1,29 EUR

Platobné podmienky:

Kupujúci si môže v objednávke zvoliť spôsob platby "Dobierkou" alebo "Prevodom na účet". Za platbu "Dobierkou" si účtujeme jednorázový poplatok 1,20 EUR. Pri výbere platby vopred "Prevodom na účet" Vás po prijatí objednávky vyzveme na uhradenie čiastky za objednaný tovar na náš bankový účet:

520700-4203312133/8360  (Číslo účtu IBAN: SK70 8360 5207 0042 0331 2133)

 

NEZABUDNITE ako variabilný symbol uviesť číslo Vašej objednávky! Tovar Vám bude dodaný v  dodacej lehote uvedenej pri každom produkte. Ak Vám tovar nebudeme môcť v stanovenej lehote dodať  (z dôvodu nedodania od nášho dodávateľa), bude Vám ponúknutý nový dodací termín prípadne iný produkt. Ak Vašu objednávku nebudeme vedieť vybaviť do 30 dní, uhradená čiastka (v prípade platby "Prevodom na účet") Vám bude po telefonickej alebo mailovej správe prevedená späť na Váš účet.

K splneniu dodávky dochádza dňom, kedy tovar prevezmete a zaplatíte. Ceny tovaru sú uvedené v eurách. Uvedené ceny za tovar sú konečné. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke a slúži zároveň ako dodací a záručný list.

V prípade, že v priebehu doby, kedy bol tovar objednaný, prišlo k výraznej zmene kurzov zahraničnej meny alebo ku zmene ceny či dodávaného sortimentu zo strany dodávateľa, má náš e-shop právo objednávku po dohode s kupujúcim modifikovať alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť. Rovnaké oprávnenie si vyhradzujeme aj v prípade, kedy výrobca prestane dodávať objednaný produkt alebo uvedie na trh novú verziu produktu príp. výrazným spôsobom zmení cenu produktu.

5. Dodacie lehoty

Dodacie lehoty  nášho e-shopu sú v súlade s ustanovením § 13 ods.1) zákona č. 108/2000 v znení neskorších zmien a doplnkov (z. 118/2006 Zb. z.) s tým, že spotrebiteľ súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžadujú. Naše dodacie a platobné podmienky platia pri zasielaní tovaru na adresu v rámci  Slovenskej republiky.

6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Ak by Vám tovar, ktorý ste si objednali, z akéhokoľvek dôvodu nevyhovoval, môžete nám ho do 14 pracovných dní od prevzatia zásielky zaslať späť na našu adresu. Tovar zasielajte buď formou balíka alebo doporučene ako list.

Náklady na vrátenie tovaru (poštovné) znáša spotrebiteľ, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.

V prípade, že chcete tovar vrátiť bez udania dôvodu, je možné vrátiť iba tovar v originálnom balení, s kompletnou dokumentáciou a nepoškodený.

Pri vrátení tovaru je potrebné doložiť faktúru, ktorá slúži ako daňový doklad a je zasielaná spolu s tovarom. Za vrátený tovar Vám zašleme späť peniaze, ktoré ste za tovar zaplatili, a to poštovou poukážkou alebo prevodom na Váš bankový účet v lehote do 15 dní.

7. Reklamačný poriadok

1. Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a miesto reklamácie, postup pri riešení reklamácií a spôsob vykonania záručných opráv. Týka sa tovaru a služieb, ktoré predávajúci predal spotrebiteľom. Pri reklamáciách sa postupuje v súlade s týmto reklamačným poriadkom za dodržania zákonných ustanovení a práv spotrebiteľov.

2. Reklamáciu ako aj záručné opravy má právo spotrebiteľ uplatniť u predávajúceho zaslaním tovaru na adresu predávajúceho: Ing.Peter Novák, Bjornsonova 2, 08001 Prešov.

3. K reklamácii je potrebné vždy predložiť doklad o nákupe tovaru alebo poskytnutí služby (faktúru, pokladničný blok).

Prípadné reklamácie vybavíme k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym poriadkom. O prípadnej chybe tovaru je kupujúci povinný informovať náš e-shop na adrese: info@luxuspradlo.sk alebo na poštovej adrese.

Na tovar sa vzťahuje záručná doba v zmysle platných právnych predpisov (obchodný zákonník, občiansky zákonník,...).  Posudzovanie chýb tovaru je podľa platných právnych predpisov, noriem a ustanovení, ktoré nie sú v rozpore s platným právnym poriadkom v Slovenskej republike.

Reklamovaný tovar musí byť riadne zabalený a balík musí obsahovať: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, kópiu faktúry, popis chyby a kontaktné údaje kupujúceho - spiatočná adresa, tel. číslo, e-mail. Tovar zasielajte buď formou balíka alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý a mechanicky nepoškodený.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:

  • prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením
  • znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby
  • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa
  • pri používaní tovaru v rozpore s návodom na použitie
  • mechanickým poškodením- roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, a pod.

Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

Záručná reklamácia sa vybaví v prípade opodstatnenosti výmenou tovaru za bezchybný, ak výmena nie je možná, predávajúci zabezpečí záručnú opravu v lehote do 30 dní.

Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcim.

Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

4. O každej reklamácii sa vyhotoví reklamačný list dvojmo, z ktorého jednu kópiu dostane spotrebiteľ, originál predávajúci.

5. Predávajúci písomne oznámi spotrebiteľovi spôsob vybavenia reklamácie, a to najneskôr v lehote do 30 dní od uplatnenia reklamácie a tovar odošle na vlastné náklady na adresu kupujúceho.

8. Ochrana osobných údajov

Rešpektujeme Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť naše služby, potrebujeme poznať niektoré Vaše osobné údaje. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme vám, že neposkytneme tretiemu subjektu Vaše osobné údaje ani údaje o Vašich nákupoch (okrem kontaktných údajov poskytnutých spoločnosti zabezpečujúcej kuriérske služby pre zabezpečenie bezproblémového vybavenia konkrétnej objednávky).

 

Používaním nášho internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním osobných údajov v uvedenej miere a súhlasíte s vyššie uvedenými pravidlami.

 

 

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 20. 6. 2012.